Проект: BG 2005/017-353.10-01-3.89
“Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на библиотекари - организатори, обслужващи малките общини”
Проектът се съфинансира от Европейския съюз по Програма ФАР, проект “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” (фаза 2) и бюджета на Република България.
Настоящият сайт и публикациите в него са изготвени със съдействието на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието на този сайт и публикациите се носи единствено от Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ) и по никакъв начин не може да се счита, че те отразяват становища на Европейския съюз.