Описание. Дейности и задачи

Основната цел на проекта е да допринесе за практическото и качествено приложение на професионалната квалификация на активно търсещи работа лица в новия контекст на членството на България в ЕС, при съблюдаване на съответствието между придобитата квалификация и изискванията на националния и европейския трудов пазар. Това ще бъде постигнато посредством:
  • развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на възрастни, разположени в близост до местните общини и съобразени с възникналите потребности на гражданите за търсене на работа и информация, отнасящи се до новата ситуация в България;
  • използване на съществуващата инфраструктура, възможностите за работа, капацитета на покриващите цялата страна мрежа от читалища, които съчетават в себе си публична библиотека, образователен и културно - обществен център;
  • организиране на продължаващо обучение от СВУБИТ, съвместно с Асоциацията на университетските библиотеки и Сдружението на софийските народни читалища.
» план за действие (MS Word)