Резултати и въздействие

Място на изпълнение:
  • Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ) – Център за продължаващо обучение (ЦПО)
  • Читалище "Развитие" - гр. Елхово
  • Читалище "Н. Й. Вапцаров" - гр. Дулово
  • Читалище "Развитие" - гр. Дряново

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

Важна дейност на проекта е осигуряването на продължаващо обучение за библиотекари-организатори от групите на безработните и активно търсещи работа лица в Бюрата по труда в малките населени места на общините в Дулово (Силистренско), Елхово (Ямболско), Дряново и в заобикалящите град София села.
Изпълняват се следните задачи: разработване на учебна програма (11 учебни дисциплини и практика), издаване на учебни пособия (3 сборника) и провеждане на обучение за “библиотекари-организатори”.
По проекта с необходимия хардуер и софтуер се оборудват учебни зали в СВУБИТ (София), Елхово и Дулово, както и се комплектува малка колекция от образователни материали и полезна литература.
Постиженията от проекта се разпространяват и сред мрежата от читалища в София на семинар, организиран съвместно със Сдружението на софийските народни читалища.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Безработни и активно търсещи работа лица в Бюрата по труда в малките населени места на общините в Дулово, Елхово, Дряново и в заобикалящите град София села.

БЕНЕФИЦИЕНТИ

В обучението за "библиотекар-организатор" се включиха 50 обучаеми, сред които: 11 са на възраст до 29 години, а 39 са на възраст до 50 години; 30 са с висше образование, а 20 са със средно образование; двама курсисти са с увреждания.
Актуална информация за проекта “Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на библиотекари - организатори, обслужващи малките общини” можете да следите в неговия сайт.