Продължаващо обучение за
"библиотекари - организатори",
обслужващи малките общини

Учебна програма. Теми

 1. Мениджмънт и организация на дейностите в читалището. Лекциите включват – Читалищни настоятелства – отговорности, вземане на решения. Отговорности на библиотекаря-организатор. Как той да координира дейността си с настоятелството. Как да организира групи – например за народни танци, за автентичен фолклор и т.н. Как да организира школи за изучаване на език или музика. Как да организира школи за приложно изкуство. Представяне на най-добрите практики от български читалища. Основни финансови знания. Подреждане и съхраняване на изискуемата от настоятелството документация. Къде да се търси съвет, ако възникнат проблеми при организация на читалищната дейност. По време на упражненията ще бъдат дискутирани типични случаи от практиката и ще се търси тяхното решение. Форма на контрол – оценка на участието по време на дискусиите и решаване на тест. (16 часа лекции 8 часа упр. – общо 24 часа)
 2. Как да кандидатстваме за работа - какво трябва да знаем? Лекциите включват – как да търсим работа; как да пишем CV, как да се подготвим за интервю за работа; как да се държим по време на интервюто за работа. По време на упражненията ще се използват ролеви игри; ще се пишат CV. Форма за контрол – оценяване на участието по време на ролевите игри и решаване на тест. (8 часа лекции 8 часа упр. – общо 16 часа)
 3. Организация на справочно-библиотечни и обществено информационни услуги. Лекциите включват – Основни традиционни и електронни източници за извършване на справки. Организиране на срещи с различни групи в библиотеката. Какво е Обществен информационен център (ОИЦ)? Разлики между справочни и обществено информационни услуги. Как да се създаде ОИЦ към библиотеката. Издирване, събиране, систематизиране и презентиране на обществена информация, която помага на гражданите да решават техните практически всекидневни проблеми. Ползи за библиотеката. Ползи за общността. Ползи за местни власти. Ползи за фирмите и за правителството. В упражненията по справочна работа ще бъдат дискутирани и решавани типични случаи от практиката. В упражненията за обществено полезна информация ще се използват следните методи - демонстрация; издирване на информация в традиционни и електронни източници на информация. Форма за контрол – оценка на участието по време на упражненията и решаване на тест. (16 часа лекции 24 часа упр. – общо 40 часа)
 4. Организация на дейности, свързани с опазване и представяне на местното културно-историческо наследство. Лекциите включват – определяне на понятието местно културно-историческо наследство; как да се организират екологични, културни или исторически маршрути; издирване, организиране и презентиране на информация. По време на упражненията ще бъдат дискутирани и създавани подходящи за дадения регион маршрути. Форма на контрол – оценка на участието по време на дискусиите. (8 часа лекции 8 часа упр. – общо 16 часа)
 5. Съвременен маркетинг за библиотекари. Лекциите включват - 1. Определяне на целта. Какви са потребностите на общността? Какви са целите на читалището? Какво искате да постигнете? 2. Анализ на ситуацията. Какви са целевите групи? Какви са техните характеристики? Какви са техните специфични потребности? Кои са конкурентите на читалището? 3. Определяне на съобщението. Какво е съобщението, което искате да предадете? Какви истории или факти подкрепят Вашето съобщение? Можете ли да свържете Вашето съобщение с представата за Вашето читалище? 4. Определяне на стратегии и техники. Кои от тях ще използвате, за да стигне съобщението до потребителите? 5. Оценка на въздействието. Как ще оцените Вашата кампания? По време на упражненията ще бъдат сформирани няколко екипа. Всеки екип ще избере една нова услуга, която ще предложи читалището или ОИЦ. Всеки екип ще обоснове потребността от предоставяне на информация, свързана с новата услуга и ще реши как да използва маркетинговите средства за реализирането й. Оценка на пресентациите на отделните екипи. (8 часа лекции 8 часа упр. – общо 16 часа)
 6. Проект мениджмънт. Привличане на допълнителни средства. Лекциите включват – практически познания за – как да се изработи малък проект за читалището. Организации, които подкрепят участието на читалищата в проекти. Формулиране на темата и на заглавието на проекта. Писане на резюме. Определяне на основната цел и на конкретните цели. Определяне на целевите групи, на екипите за менижмънт на проекта. Подготовка на финансовата част на проекта. Добри библиотечни практики при подготовката на проекти. Лобиране с цел намиране на допълнителни финансови средства. В упражненията курсистите ще работят по групи. Ще им бъде възложено да се опитат да дискутират идеи и да определят темата, заглавието, резюмето, целите и финансовата част на малки проекти. Оценка на идеите и на постиженията на отделните групи. (18 часа лекции 6 часа упр. – общо 24 часа)
 7. Приложен софтуер. Лекциите се изнасят в 4 модула. Те включват – Въведение в MS Office; организиране на текста с MS Word; изработване на таблици с MS Excel; презентиране с помощта на MS Power Point; организиране и мениджмънт на бази данни с помощта на MS Access; По време на упражненията всеки студент получава конкретна задача за всеки модул. Съдържанието на последната задача ще бъде свързано преди всичко с презентиране на местното културно-историческо наследство. Ще се обсъждат работите на курсистите. Контролът на уменията ще се извършва чрез оценка на задачите и на отговори на тестове. Конкретните инструкции за упражненията ще са съобразени с нивото на уменията на курсистите. Възможно е дори да не се преподават всички модули на някои групи, ако се окаже например, че курсистите в тях имат умения за работа с MS Word. В тези случаи групата или отделни участници в нея ще имат повече време за работа с останалите модули и за подготовка на презентации. При демонстрациите и при практическите упражнения могат да се изберат различни примери, в зависимост от спецификата на региона, където се провежда обучението. (16 часа лекции 24 часа упр. – общо 40 часа)
 8. Информационни технологии за библиотекари. Лекциите включват – Приложение на библиотечния софтуер AB за библиографски описания на книги или статии и за търсене в сводния каталог на някои български библиотеки в Интернет; основни правила за търсене в Интернет- в машини за търсене; портали или адреси; как да ползваме електронната поща и други удобства в мрежата. По време на упражненията студентите получават конкретни задачи, свързани с търсене на работни места, възможности за преквалификация в региона; информация за ЕС; страните в него; условията за работа и за живеене в отделни страни; информация за земеделски програми, за които могат да се получат грандове и т.н. Конкретните инструкции за провеждане на упражненията са в зависимост от нивото на курсистите. Когато се правят демонстрации за търсене в Интернет е желателно примерите да са съобразени със спецификата на региона, където се обучават курсистите. (16 часа лекции 24 часа упр. – общо 40 часа)
 9. Адаптирани услуги за хора в неравностойно положение. Лекциите включват - Съвременни стратегии и програми за осигуряване на равноправен достъп до информация на хора с увреждания (Национална стратегия за равни възможности на хора в неравностойно положение 2008-2013; стратегия за е-Европа, е-участие на инвалиди и т.н.); проблеми и изисквания (по отношение на достъпа на околната среда; финансови инструменти; правни аспекти и т.н.); развитие на услугите за хора с различни увреждания – двигателни и т.н.; тенденции и традиционни подходи при обслужването им в българските библиотеки. Въвеждане на нови технологии и адаптирани услуги – електронна доставка на документи, дигитализация и организация на електронни колекции; обслужване на незрящи със специализиран софтуер – синтезатор на българска реч и четец на екрана и т.н.; достъп до онлайн ресурси с текстова версия; формиране на информационна компетентност на хора в неравностойно положение; най-добри чужди практики и т.н. По време на упражненията ще бъдат дискутирани случаи от практиката. (8 часа лекции и 6 часа упр. – общо 14 часа).
 10. Промоционални техники. Лекциите включват – Визия на организацията; Връзки с обществеността (ПР) – същност, роля, техники; Развитие и етапи в ПР програмите; анализ на организацията и анализ на публикациите; техники на връзки с обществеността – прес-конференции, прес съобщения; медийни папки; извадки с факти; семинари; изложби; отворени дни, презентации, печатни издания (бюлетини, брошури), електронни форми за комуникация и въздействие; посещение в организацията; говорител на организацията; лобиране и т.н. По време на упражненията ще се обсъждат случаи от практиката. (16 часа лекции и 10 часа упр. – общо 26 часа).
 11. Публичната библиотека и e-правителството. Лекциите включват –Порталът на e-правителството. Услуги на e-правителството. Изисквания към услугите. Ще се демонстрира порталът и услугите на e-правителство в демо-версия. Практически упражнения – търсене в портала на e -правителство. (10 часа лекции и 14 часа упр. – общо 24 часа).
 12. Практика и изпит. Всеки студент ще издирва практическа информация за ЕС по традиционни и електронни източници. Ще бъде търсена информация за страни от ЕС, за условията за живеене и работа в тях; информация за европейски или правителствени програми, насочени към развитие на селските региони; практическа информация по всекидневни проблеми. След това курсистите ще бъдат разделени на групи по трима и ще бъдат помолени да направят внимателен анализ на местните условия, на методите, които ще използват, за да подобрят информационните услуги в читалищата на съответния регион. Те ще направят презентация пред ръководителя на практиката за това как ще използват маркетинга за въвеждане на нова информационна услуга. Някои групи могат да предпочетат да направят презентация на местното културно-историческо наследство. Изпитът се състои в оценка на представените презентации и обяснения относно начина на издирване на сведенията в тях. След изпита всеки курсист получава Удостоверение за успешно завършен курс. Презентациите ще бъдат използвани в етапа на оценка на проекта. Практиката е в обем от 40 учебни часа упражнения. Изпитът се провежда в присъствието на комисия от трима преподавателя.